Obowiązek informacyjny
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo!

Zgodnie z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.), informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

PAWUK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Krucza 79, 38-540 Zagórz

W sprawach ochrony danych osobowych:

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi  prosimy kontaktować się z naszym Biurem

telefonicznie:

(od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 17:00) pod numer telefonu: +48 721 215 453

e-mailowo:

 pod adresem: biuro@pawuk.pl w temacie wpisując RODO

za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście:

pod adresem:  PAWUK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Krucza 79, 38-540 Zagórz

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia i przekazania oferty turystycznej, pobytu lub przewozu przygotowanej przez pracowników Biuro Turystyki Kulturowej PAWUK, realizacji umowy usług turystycznych, ubezpieczenia, przygotowania dokumentów wizowych lub innych wymaganych do odbycia danej podróży.

Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i jest niezbędne w celu przedstawienia oferty, realizacji umowy, świadczenia usługi. W przypadku niepodania danych, umowa, usługa nie może zostać zrealizowana.

Państwa dane mogą być również wykorzystywane w celach marketingowych związanych z działalnością biura, tj. promocją produktu turystycznego, przewozu, pobytu lub innych działań wspierających.

Podanie tych danych jest dobrowolne i wymaga wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej świadomej zgody na tego typu działania. Brak zgody na przetwarzanie danych do celów marketingowych nie uniemożliwia realizacji usługi turystycznej.

Udostępniamy dane osobowe:

Organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz niżej wymienionym podmiotom:

  1. Firmie LINK Mobility Poland Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, ul. Toszecka 101, 44-100 – celem przekazywania danych (numer telefonu) jest świadczenie usługi wysyłki informacji za pośrednictwem usługi via SMS.
  2. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Chłodnej 51 – celem przekazywania danych osobowych jest świadczenie usługi ubezpieczeniowej (ubezpieczenie na czas realizowanej wycieczki – ubezpieczenie NNW oraz zagraniczne NNW + KL)

Dane będą przechowywane:

Pani/Pana dane osobowe przechowujemy przez okres 1 miesiąca liczony od dnia zakończenia usługi turystycznej, chyba że jest to niezbędne do prawidłowego wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków, zgodnie z innymi przepisami prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

  • 6 ust. 1 lit. b) RODO
  • 6 ust. 1 lit. c) RODO
  • 6 ust. 1 lit. f) RODO
  • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
  • ustawa z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Szanowni Państwo macie prawo:

do dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych jak i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości odnośnie Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Biurem.